قوانین و مقررات فروشگاه

 قوانین و مقررات فروشگاه شامل  دوبخش کلی زیر میباشد:

1- راهنمای خرید از فروشگاه

2-  خدمات مشتریان

از هریک از دو بخش خود زیرمجموعه هایی دارد که با کلیک روی هریک میتوانید اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنید.